Technomyrmex gibbosus

ヒラフシアリ

ヒラフシアリ Technomyrmex gibbosus Wheeler, 1906

ワーカー

Technomyrmex gibbosus
Technomyrmex gibbosus

女王

ギャラリー

文献

Ochetellus glaber

ルリアリ

ルリアリ Ochetellus glaber Mayr, 1862

ワーカー

ルリアリ
ルリアリ

女王

ギャラリー

文献